Informatienota Zomer 2021

(Niet-gereglementeerde) Informatienota zomer 2021

In dit document wenst Copper & Light CVSO. aan haar toekomstige vennoten correcte, volledige en relevante informatie te geven. Op die manier kan u met kennis van zaken beslissen in te tekenen bij de coöperatie.

Dit infodossier is geschreven in augustus 2021. Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd of goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Het aanbod van nieuwe aandelen van Copper & Light CVSO. (de ‘vennootschap’) ten belope van maximaal. 170.000 euro.

Deel I. Inleiding en waarschuwing

De vennootschap Copper & Light CVSO is erkend met een sociaal oogmerk.

Zoals hierboven reeds vermeld blijft het aandelenpakket beperkt tot 170.000 euro, waardoor het niet onderhevig is aan de prospectusverplichting. Er is dus geen prospectus die goedgekeurd werd door de controlerende instantie FSMA. Het aanbod dient echter wel gepaard te gaan met een infodossier. 

In dit document worden zo goed mogelijk de essentiële informatie, dedoelstelling van het aanbod en de daaraan verbonden risico’s uiteengezet. Vooraleer nieuwe aandelen te onderschrijven, raden we u aan deze informatie volledig door te nemen.

Deel II. Informatie over de coöperatie: Identiteit en financiële informatie

Copper & Light is een erkende CVSO. De vennootschap Copper & Light is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0759570970. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Vaartkom 4.

De vennootschap Copper & Light werd 4 december 2020 opgericht. Het doel van Copper & Light is bij te dragen aan een sterke ontwikkeling van artistieke oeuvres en carrières bij jonge Belgische kunstenaars. De nadruk ligt voornamelijk op de maatschappelijke component. De investeringen van vennoten zullen bijdragen tot het verhogen van de artistieke kansen en het versterken van de sociaal-economische positie van jonge kunstenaars binnen de coöperatie.

De stichtende vennoten van Copper & Light CVSO zijn: Bamm vzw. (23 aandelen), Stefaan Vandelacluze (1 aandeel), Thomas Odeurs (1 aandeel).

Gezien de prille oprichting van Copper & Light CVSO. is er nog geen jaarrekening beschikbaar.

Deel III. Informatie over de vennootschap en aanbieding

Naast de oprichters- vennoten, worden aandelen in 2 hoedanigheden uitgegeven:

  • De kunstenaars-vennoten en
  • De niet-kunstenaars vennoten oftewel kunstliefhebbers en – verzamelaars.

Alle nieuwe aandelen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch recht. Hieronder volgt een samenvatting van de rechten verbonden aan alle aandelen in de vennootschap.

Rechten en plichten van vennoten:

Door toe te treden tot Copper & Light wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatie, zoals verder beschreven in deze statuten en het intern reglement. Elke vennoot is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng in Copper & Light. De vennoot verbindt er zich toe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven. Vennoten dragen actief bij tot de realisatie van het doel, de coöperatieve finaliteit en het voorwerp van Copper & Light. Copper & Light draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, ook gelijk behandeld worden.

Deel IV. Informatie over de aangeboden aandelen.

De doelstellingen die in de statuten geformuleerd zijn en de aard van de activiteiten die daaruit voortvloeien, brengen een aantal risico’s met zich mee. Het beleid en beheer van de vennootschap is erop gericht deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen, zonder dat ze daarbij natuurlijk volledig uitgeschakeld kunnen worden. De risico’s en onzekerheden die momenteel gekend zijn door de vennootschap en die ze van wezenlijk belang acht, zijn hieronder beschreven. Die risico’s en onzekerheden zijn mogelijkerwijs niet de enige risico’s waaraan de vennootschap is blootgesteld en de volgorde waarin ze worden besproken is niet noodzakelijk een weergave van hun belangrijkheid.

Deel V. Voorschriften

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, bepalen de statuten van de vennootschap dat, om als vennoot aanvaard te worden, de investeerder moet voldoen aan de volgende voorwaarden: ” Aangenomen worden door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan de toetreding van een kandidaat-vennoot niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij deze vennoot niet voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap; en Minstens op één aandeel inschrijven. De hoedanigheid van vennoot impliceert zonder enig voorbehoud de aanvaarding van de statuten van de vennootschap en het intern reglement van de vennootschap.

Inschrijvingsperiode:

De inschrijvingsperiode, gedurende welke beleggers, ongeacht of zij al bestaande aandelen aanhouden of niet, kunnen inschrijven op het aanbod, loopt van 01/01/2021 tot 31/12/2022 onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.

Inschrijvingsprocedure:

De inschrijving op de aandelen verloopt rechtstreeks en uitsluitend via de vennootschap. De modaliteiten van de inschrijving via de vennootschap zijn als volgt: De (kandidaat-) aandeelhouder geeft online via de website van de vennootschap Copper & Light (www.copperlight.be) het contactformulier, met vermelding van persoonlijke gegevens. Na het invullen van het contactformulier stort de inschrijver het bedrag van de aandelen waarop wordt ingeschreven op het rekeningnummer van de vennootschap met vermelding van de gestructureerde mededeling die de vennootschap hem/haar via e-mail bezorgt. Bij ontvangst van de storting wordt de inschrijver een aandeelhouderscertificaat toegezonden.

De betaling van de aandelen gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer van de vennootschap Copper & Light: IBAN-nummer BE10 0689 3950 0904. De aandelen zijn op naam en worden per post bezorgd. Bij ontvangst van de storting wordt de inschrijver een aandeelhouderscertificaat toegezonden.

Deel VI. Dienstenpallet

De dienstverlening van Copper & Light zorgt voor een positieve maatschappelijke impact voor jonge kunstenaars. . Het handelen van Copper & Light oriënteert zich steeds rond de werking van jonge Vlaamse en Brusselse kunstenaars. Copper & Light stelt tot doel een brede waaier aan mogelijkheden aan te bieden aan haar niet-kunstenaars vennoten en streeft daarbij naar een minimale aanwezigheid van 1 activiteit per kwartaal per individuele coöperant. Copper & Light biedt een uitgebreid aanbod aan activiteiten:

  1. Het organiseren van studio visits van kunstenaars-vennoten;
  2. Het bezoeken in primeur en begeleiden van expo’s van kunstenaars-vennoten;
  3. Het bezoeken van kunstbeurzen, kunstfestivals en een divers palet aan relevante expo’s;
  4. Het bijwonen van artistiek gerelateerde happenings als artist talks, vernissages, performances, etc;
  5. Het scouten van jong en beloftevol artistiek talent;
  6. Het adviseren rond strategisch aanleggen van kunstcollecties;
  7. Het verdere ondersteunen op de meest diverse manier van kunstbeleving, kunsttheorie, en collectievorming;
  8. Het creéren van ontmoeting, community building en matchmaking met kunstenaars en kunstverzamelaars.

Voor al jouw vragen: